فارغ التحصیلان پیام نور مرکز شبستر
تاريخ : چهارشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۸ | نویسنده : مسئول فارغ التحصیلان مرکز شبستر
 گواهینامه موقت  رشته حسابداری

 

دانشجویان مشروحه ذیل جهت دریافت اصل گواهی موقت پایان تحصیلات خود به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

 

۱-مرضیه ایامی ۲-آسیه مهدی آخگر  ۳-فضه جعفری  ۴-فرید آدمی  ۵-سیده سولماز

محرابی کلجاهی ۶-طاهره رزمی شندی  ۷- میر وحید پور ربی  ۸-بهروز عالی زاده  ۹

- اعظم بابا نژاد ایرانق  ۱۰-ابولفضل عباسی اینانلو  ۱۱-نازیتا منافی آذر  ۱۲-رعنا

کمالی  ۱۳-منظر خلیلی  ۱۴-رقیه ریحانی متنق  ۱۵-حسین محزونی بیرامی  ۱۶-

صدیقه اسمعیل پور  ۱۷-صدیقه میرزا بابالو  ۱۸-مریم خواجه مرجانی  ۱۹-مریم اسد

زاده  ۲۰-فریده حسین زاده سرای  ۲۱-مهرویه خدابنده  ۲۲-سیده پروین محمدی

کلجاهی۲۳-فاطمه کشی زاده ۲۴- مینو عیسی زاده ۲۵- آزاده عمرانی  ۲۶-سعید

امیر احسانی  ۲۷- راضیه   کوجانی کمار علیا ۲۸-آمنه علیزاده زیناب  ۲۹-سیما بهاد

دیزجی  ۳۰- فرزانه ابراهیم نژاد  ۳۱- مهناز مهر   خاوری   ۳۲- فریده رزمی  ۳۳- منیژه

صبری  ۳۴- زهرا میرزایی  ۳۵- احد محمودی  ۳۶- مهدی رضا پور تعب کش  ۳۷-مریم

گل چین قویچاق  ۳۸-منیژه نور پور اصل  ۳۹-مریم صالحی کوزه کنان  ۴۰-نگار میرزا آقا

جان نژاد  ۴۱-لیلا عابدی  ۴۲-ندا صمدی  ۴۳-شبنم حیدر پور  ۴۴-هوشنگ

علیزاده   ۴۵- الناز علیزاده دانش ۴۶- لیلا اکبری  ۴۷- صمد حیدری منور  ۴۸- حمید

زارعی  ۴۹- طاهره طلعتی ساربانقلی   ۵۰- حمیدرضا ناصری اسکوئی ۵۱- کاظم

بیرامی  ۵۲- حوریه طالبی ۵۳- انور علی پور ۵۴-جواد زینال نژاد ۵۵-مریم صفر زاده ۵۶-

مهدی عزتی کوزه کنان ۵۷-محمد رضا فتح آذر حبشی ۵۸-معصومه پور جانفشان

صوفیانی ۵۹-پروانه خاندانی  ۶۰-سمیرا ابراهیمی ۶۱-سیده آرزو شریفی اسکویی

۶۲-فهیمه پورجعفر ۶۳-فاطمه  منافی  ۶۴-رامین پور فرشید  ۶۵-زینب سلمانی

منور  ۶۶-حمید قنبری  ۶۷-محمود محمد آقازاده  ۶۸- الهه علیزاده  ۶۹- محبوبه

مصلحی  ۷۰- زینب نصری  ۷۱- مریم بادامچی  ۷۲- لیلا غیاثی  ۷۳- علی  یدری ۷۴-

حمید مداحی  ۷۵- فیروزه خوشبخت شارفی    ۷۶-ویدا فتحعلی نژاد  ۷۷-حسین

صحی اسکوئی ۷۸- نجیبه پنجه خامنه ۷۹- عباس فرجی  کلجاهی ۸۰- هادی

ستاری خامنه ۸۱- پروین بیرامی ۸۲- ارمان اصفی ۸۳- ابراهیم اکبرزاده ۸۴- حکیمه

مکافاتی شندی ۸۵-  صالح پور محمد خان ۸۶- حمیده احتیاجی شندی ۸۷- نسیم

نادری حقیقت ۸۸- یداله پناهی ۸۹- مهر انگیز جوادی سیسی۹۰-  خدیجه خاصوانی

۹۱- ایدین نیک رو  ۹۲- سهیلا عباسی ۹۳- توحید محرمی ۹۴- مهناز فرامرزی۹۵-

ناعمه برزگری ساربانقلی ۹۶- ۹۷ رقیه امجدی ۹۸- سوسن عبدی ۹۹- علی رنجبری

بشیر ۱۰۰- سعید جهان نما صوفیانی ۱۰۱- صمد علیزاده بیرامی  ۱۰۲- منیژه محمد

نژاد قارونی ۱۰۳- احد محمدی ۱۰۴- کاظم رضائی۱۰۵- لیلا آل طاها ۱۰۶- ناهیده

مهرا۱۰۷  -مسعود حقی  میلانی۱۰۸- ساناز خانه دانلو ۱۰۹- مریم رسولی زکریا۱۱۰-

سمیه مقدس کوزه کنان ۱۱۱-  جواد شهناز خضرلو ۱۱۲- فاطمه  وداعی۱۱۳- زینب

بیابانی ۱۱۴- نعیمه شهبازی ۱۱۵- مرضیه صفر زاده ۱۱۶- یاسمین حامد۱۱۷- مریم

بنائی ۱۱۸- طیبه  مشهدی جعفرلو ۱۱۹-لیلا مرشدی بناب ۱۲۰- مختار نقی پور ۱۲۱-

شاهد خدایگانی۱۲۲- سید مسعود حایری اسکوئی ۱۲۱- عباس میرزائی۱۲۲- بایرام

اقا جانی درویش بقال  ۱۲۳-سمیه وزیر پور   ۱۲۴-ژیلا شیخعلیان  ۱۲۵- فهیمه باقری

فر  ۱۲۶- اکرم طاقتی شندی  ۱۲۷- لیلا طالبی مرادی  ۱۲۸- زینب عبدی  ۱۲۹-

سهیلا قاسم زاده ۱۳۰- میر حسن حبیبی  ۱۳۱-  مریم کریمی مقدم  ۱۳۲- فرهاد

مکاری اوغورآباد  ۱۳۳- زهرا بنائی  ۱۳۴-اصغر خانی  ۱۳۵- فرناز محمدزاده  ۱۳۶- پری

ناز ناصری آذری  ۱۳۷- سمیه پیغامی  ۱۳۸- محمد عباسی  ۱۳۹-صمد داننده

حصاری  ۱۴۰- میر مهدی رازقی کندلجی ۱۴۱- بهاره حسن زاده وایقان   ۱۴۲-

اسماعیل سرباز   ۱۴۳- ناصر حنیفی کندجانی  ۱۴۴- مجید جلیل زاده  ۱۴۵- مسعود

غفاری خامنه  ۱۴۶- محمد بابائی  ۱۴۷- مریم شوقی سیسی  ۱۴۸-حکیمه جوینده

شندی  ۱۴۹-حامد سبحانی فر ۱۵۰-بهرام نوری   ۱۵۱- امین صفرزاده شنگل  ۱۵۲-

مرضیه هاتفی سیس  ۱۵۳- علی انوری کلوجه   ۱۵۴- شهربانو غفارزاده مرادی   ۱۵۵

-احد صائبی نیا  ۱۵۶- سمیه سیرت ۱۵۷- رویا بهروزی  ۱۵۸- مریم عزیزی ۱۵۹- مجید

مرد بی غم  ۱۶۰- سکینه کریمی مراد  ۱۶۱- صابر میرزاخانی  ۱۶۲- نسرین نوجوان

قراجه  ۱۶۳- اعظم جان فدا  ۱۶۴- احد احساندوست  ۱۶۵-حبیب اله پرتوی

شندی  ۱۶۶- محمود علی زاده  ۱۶۷- احمد خوش خلق ایرانق  ۱۶۸- محمدرضا

رحمانی سفیدان  ۱۶۹- فریبا جسور  ۱۷۰- فهیمه اسوار تازه کند  ۱۷۱-خلیل دهقان

نژاد اویلق  ۱۷۲- لیلا پورزکریا  ۱۷۳- علی حمزه   ۱۷۴- معصومه زمانی امیرزکریا 

  ۱۷۵- اسماعیل جاوید دیزجی  ۱۷۶-سعید عقاب سیس  ۱۷۷- مهدیه سرخه ای 

  ۱۷۸- کبری حسینی شنگل   ۱۷۹-  محمد حسین سلطانی   ۱۸۰- میر اسماعیل

طباطبائی   ۱۸۱-سیما همت پور عباس آباد۱۸۲-آیلار اخوندی ۱۸۳-عزیزه قدسی

 شنگل اباد۱۸۴-سولماز اقائی شهیر۱۸۵- سمیه نصیری۱۸۶- لاله قاضی زاده۱۸۷-

 فریبرز طرب خواه۱۸۸- سمیرا عالیقدر۱۸۹-حمیده علی مختاری اصل۱۹۰-پروانه بدلی

 ۱۹۱. عادل پور محمدی۱۹۲- شیوا زایری۱۹۳- رضا ترابی اینانلو۱۹۴- رقیه خرمی

 شندی۱۹۵- فریده عشقی صادقزاده۱۹۶- فیروزه غلامزاده اقکهریز۱۹۷-نسرین پناهی

۱۹۸-سهراب دود کانلوی میلان۱۹۹-قاسم مومن مایانی ۲۰۰- فرزاد بنده خدا یامچی

۲۰۱- حبیبه سلاطین۲۰۲- سیامک خصلتی۲۰۳- رباب گلشن۲۰۴- الهام حساس۲۰۵-

 ایلار معهودی۲۰۶- عظیمه شیرزاد۲۰۷- فرزاد غفاری خامنه۲۰۸- معصومه حاجلو۲۰۹-

 لیلا موسوی اقدمی سیس۲۱۰- رضا بیانی۲۱۱-ذکیه حسین زاده۲۱۲- حمیده

 عبداللهی۲۱۳-ناهید اصغری مرجانی۲۱۴- مریم زهی ۲۱۵- فاطمه خبیر صوفیان۲۱۶-

 عطیه نوخیزی سیس۲۱۷- جواد علیلو۲۱۸- جواد عیوضلو۲۱۹- فاطمه ساعی نیا۲۲۰-

 عذرا جولایی۲۲۱- وحید اسمی زاده ۲۲۲- بهزاد حیدرزاده مرکید۲۲۳- مجید جلیل نیا

۲۲۴- سودابه پور کریمی دریانی۲۲۵- ۲۲۶- کبری آماده شندی۲۲۷- یعقوب شاهوردی

 پور۲۲۸-موسی حسین زاده۲۲۹- نجیبه طاحونی۲۳۰- طاهره حاتمی۲۳۱- امیر طالع

۲۳۲- مهدی بیرامی۲۳۳- صائب فتوت۲۳۴- سمیه مددی۲۳۵- هانیه مناف پور۲۳۶

- موسی حسین زاده۲۳۷- منصوره نوحی۲۳۸- محسن ناظر شندی ۲۳۹-فرزانه

 جعفرلو۲۴۰-مجتبی بابازاده۲۴۱- حسین حاج بابائی۲۴۲- پرستو اقائی۲۴۳- ناهید

 نظمی۲۴۴- امین لطافت۲۴۵- هوشنگ اکبرزاده۲۴۶- لیلا کرمی۲۴۷- زهرا حنیفی

۲۴۸- آیدا دل آرام دیزجی۲۴۹- قاسم مصطفائی۲۵۰- وحیده رنجبر۲۵۱- رویا منافپور

۲۵۲- عاطفه قربان نژاد۲۵۳- لیلا رشدی۲۵۴- محمد برزگر ینگجه۲۵۵- اسماعیل

 معصومی۲۵۶- رامین نوروزی۲۵۷- ناهید عزیزی فر۲۵۸-زهرا پرهخته ۲۵۹- نفیسه باقری فر۲۶۰- نسرین علیقلی زاده۲۶۱- پریساپورسعادت۲۶۲-سپیده جنگجو۲۶۳-مرتضی بابائی اتی کندی۲۶۴-محسن الیاسی۲۶۵-الناز چوپانیان۲۶۶-زینب عهدنوخامنه۲۶۷-حسین مولاقلی۲۶۸-میناخدایاری اقدم فسندوز۲۶۹-محمد وطن دوست۲۷۰- ولی جعفری۲۷۱- آرش نجفی۲۷۲- ناصر دهقانی۲۷۳- وحید باقری بی شک۲۷۴- بهزاد بهرامی کنگرلوئی۲۷۵- احد احساندوست۲۷۶ محمود علیزاده۲۷۷- رقیه کاری صوفیانی۲۷۸- حمید آقا بیگلو۲۷۹- مهناز حکمتی حسین آباد۲۸۰-سعید پرور ۲۸۱- اصلان اخبارده۲۸۲- فضه رزقی۲۸۳- الهه ضیائی284-شیوا زمانی زکریا285-اشرف عبدالرضائی286-خدیجه مقدس287-معصومه یاقوتی288-فاطمه هاشمی289-راضیه فداکار290-محمد رضا راعی

  اصل  دانشنامه کارشناسی رشته حسابداری

 

دانشجویان مشروحه ذیل جهت دریافت  اصل دانشنامه پایان تحصیلات به امور فارغ التحصیلان مرکز شبستر مراجعه نمایند.

 

به همراه داشتن تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی از بانک ملی و اصل گواهی موقت الزامی است.

 

 

 ۱- حمید قنبری ۲- انور علی پور  ۳- لیدا منافی فسقندیس  ۴- ندا طاهباز۵- میکائیل

ملکی نژاد قره تپه  ۶- مریم رنجبر مرندی ۷-نفیسه یدالهی  ۸- رعنا ابری  ۹- رقیه

اشرفی  ۱۰- سید مهدی رضوی اول خسروشاهی  ۱۱- مهین فاخری کوزه

کنانی  ۱۲- سمیه رفیعی  ۱۳- مریم رزاق زاده  ۱۴- فاطمه روستائی  ۱۵- لیدا

سلطانپور خامنه  ۱۶- مهدی جعفرزاده بهربیگ  ۱۷- سید مریم طباطبائی  ۱۸- امنه

ملکی نژاد قره تپه  ۱۹- فاطمه محمدی  ۲۰- اعظم نوروزلی  ۲۱- سید علی رنجبر

گاوگان  ۲۲- ماه رو بهره چی  ۲۳- مهدیه کدیور علمداری ۲۴- سیده پروین محمدی

کلجاهی  ۲۵- رعنا محمدیاری شنگل  ۲۶- راضیه ملکی نژاد قره تپه  ۲۷-لیلا

اسماعیلی ۲۸- مهناز اذرپندار ۲۹- مریم داننده حکم اباد ۳۰- ناهیده خانی  ۳۱- زهرا

خسروی گله خانه  ۳۲- رضا نبی زاده مرادی  ۳۳- حسین شامی زاده  ۳۴- رقیه

مجتهدی هریس  ۳۵- رفیقه رنج پیشه  ۳۶- معصومه تقی زاده اقدم  ۳۷- اذر مهدی

اخگر  ۳۸- رسول رحمانپور کردلر  ۳۹- حسین محزونی بیرامی  ۴۰- معصومه شاه

محمدی  ۴۱- رامک ستاری دیزجی  ۴۲- سمیه محمدی  ۴۳- فرزانه ابراهیم نژاد  ۴۴-

اکرم قنبری  ۴۵- فرساد سربازی  ۴۶- فریده پسران حاجی عباس  ۴۷- مهناز

مهرخاوری  ۴۸- خجسته افشار ۴۹- سیما انتظاری  ۵۰- مریم صالحی کوزه کنان  ۵۱-

نجیبه بنی محمدعلی  ۵۲- وحیده بهروزی  ۵۳- مهدی رضاپور تعب کش  ۵۴- ژیلا

سبزی  ۵۵- سجاد سلیمی حمزه کندی  ۵۶- حمید مداحی ساربانقلی  ۵۷-

حمیدرضا ناصری اسکویی  ۵۸- پروانه خاندانی  ۵۹- کاظم بیرامی  ۶۰- فیروزه

خوشبخت شارفی  ۶۱- رامین پورفرشید  ۶۲- مهدی عزتی کوزه کنان  ۶۳- محمود

محمد اقازاده ۶۴- حوریه طالبی  ۶۵- زینب نصری  ۶۶- محبوبه مصلحی  ۶۷- حمید

زارعی  ۶۸- طاهره طلعتی ساربانقلی  ۶۹- محمدرضا فتح اذر حبشی  ۷۰- سمیرا

ابراهیمی  ۷۱-مریم صفرزاده  ۷۲- معصومه پورجانفشان  ۷۳- لیلا عابدی ۷۴- مریم

بادامچی وایقانی  ۷۵- ندا صمدی  ۷۶- نگار میرزا اقاجان نژاد   ۷۷- صمد حیدری منور۷۸-لیلا اکبری۷۹-علی حیدری کلجه لو

 ۸۰- سمیه پیغامی۸۱- محمد بابایی۸۲- حمیده احتیاجی شندی ۸۳- ژیلا شیخعلی یان۸۴- فاطمه

وداعی۸۵- مهناز فرامرزی۸۶- سید مسعود حایری اسگویی۸۷- شاهد خدایگانی۸۸- نعیمه شهبازی۸۹-

 محمد عباسی۹۰- پریناز ناصری آذری۹۱- جواد شهناز خضرلو۹۲- فرناز محمدزاده۹۳- اصغر خانی۹۴- بهاره

 حسن زاده وایقان۹۵- یاسمین حامد۹۶-طیبه مشهدی جعفرلو۹۷- زینب بیابانی۹۸- مختار نقی پور۹۹-

صمد داننده حصاری۱۰۰- سهیلا قاسمزاده۱۰۱- زهرا خلیلیان وایقان۱۰۲- لیلا طالبی مرادی۱۰۳- زینب

 عبدی ۱۰۴- میر مهدی رازقی کندلجی۱۰۵- رعنا کمالی۱۰۶- صغری برزگر۱۰۷- رقیه ریحانی متنق ۱۰۸-

منظر خلیلی۱۰۹- مسعود آخوندی کشکی۱۱۰- حوریه مستانی۱۱۱- عزیزه شندابادی۱۱۲- الهام

شالچی نواز۱۱۳- حمیده محمدزاده۱۱۴-  ناهیده اکبرپور صوفیانی۱۱۵- میروحید

پورربی۱۱۶- نازیتا منافی آذر۱۱۷- میثم دهقان دیزجی۱۱۸- زکیه لطیفی قراملکی

۱۱۹- مهرویه خدابنده۱۲۰- کبری شاه بندر وایقان

۱۲۱- اعظم بابانژاد ایرانق۱۲۲-  حمید عباسخانی۱۲۳- میر حسن حبیبی۱۲۴- اکرم

 طاقتی شندی۱۲۵- سمیه وزیرپور قیه۱۲۶- اسماعیل سرباز۱۲۷- لیلا مرشدی بناب

۱۲۸- مریم رسولی زکریا۱۲۹- مرضیه صفرزاده۱۳۰- مسعود غفاری خامنه۱۳۱- مریم

شوقی سیسی۱۳۲- حکیمه جوینده شندی۱۳۳- مجید جلیل زاده۱۳۴- ناصر حنیفی

 کندجانی۱۳۵- نسیم نادری حقیقت۱۳۶- مریم بنائی۱۳۷- بایرام اقاجانی درویش بقال138-صدیقه میرزابابالو139-رحیم ذریه محمد علی140-فاطمه کشی زاده141-فهیمه باقری فر142-فرهاد مکاری اوغور آباد143-رباب منتظری

 اسلایدر

دانلود فیلم